PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI:  zaliczanie


Na ocenę końcową składają się: suma ocen z laboratoriów projektowych (max. 45 pkt) oraz przeliczona na punkty ocena z egzaminu (max. 55 pkt). Egzamin jest ustny. Przebieg egzaminu jest następujący:
Na życzenie studentów może być zorganizowany egzamin zerowy. Udział w egzaminie zerowym nie pozbawia prawa do egzaminów w sesji. Ocena 4,0 lub lepsza z egzaminu zerowego zwalnia z egzaminu w sesji, ale kto zechce uzyskaną ocenę poprawić, będzie mógł przystąpić do egzaminu w sesji. W takim przypadku ocena z egzaminu zerowego nie będzie brana pod uwagę i będzie zastąpiona oceną z egzaminu w sesji (która MOŻE BYĆ NIŻSZA!). W razie uzyskania oceny poniżej 4.0 OBOWIĄZUJE przystąpienie do egzaminu w sesji, a egzamin zerowy nie jest brany pod uwagę.

Dopuszczalne jest też przystąpienie do egzaminu w sesji w drugim i ew. trzecim terminie w celu poprawy oceny pozytywnej otrzymanej we wcześniejszym terminie, ale w takim przypadku ocena poprzednia jest anulowana i będzie zastąpiona oceną z ponownego egzaminu (która MOŻE BYĆ NIŻSZA!).

Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
Przeliczenie punktów na oceny końcowe:

Suma punktów Ocena końcowa
0 - 50,0 2
50,25 - 60,0 3
60,25 - 70,0 3,5
70,25 - 80,0 4
80,25 - 90,0 4,5
90,25 - 100,0 5


Podane w tabeli graniczne liczby sumy punktów dla poszczególnych ocen są "sztywne", nie należy liczyć na podciąganie ocen w górę.

Ocenianie egzaminu:
 
Oceny z egzaminu są przeliczane na punkty w następujący sposób: 2 => 0 pkt, 3 => 24,25 pkt, 3,5 => 31 pkt, 4 => 40 pkt, 4,5 => 47,5 pkt, 5 => 55 pkt. Nie będą stosowane pośrednie liczby punktów.


Ocenianie ćwiczeń w lab. projektowym:

W semestrze odbędzie się 9 ćwiczeń, za każde otrzymuje się ocenę w punktach w skali 2 - 5 (za ćwiczenie w ogóle nie odrabiane otrzymuje się 0 pkt). Cześć ćwiczeń tworzy cykle złożone z 2 lub 3 trzygodzinnych zajęć poświęconych wykonywaniu jednego dłuższego zadania w dwóch lub trzech etapach. Oceny dotyczą wówczas poszczególnych etapów. Sposób oceniania zależy od charakteru danego cyklu zajęć, decyduje o tym prowadzący. Jeśli nie poda sposobu oceniania na początku danego cyklu, należy go zapytać. "Co najwyżej jedna ocena 2" w warunkach zaliczenia oznacza, że tylko jedno ćwiczenie samodzielne lub jeden z etapów w ćwiczeniach tworzących cykl może być oceniony na 2 punkty. Oznacza to, że w ćwiczeniu dwuetapowym należy uzyskać w sumie co najmniej 5 punktów (4,5 punktu nie wystarcza), a w trzyetapowym - 8 (7,5 punktu nie wystarcza). Wszystkie ćwiczenia muszą być odrobione.

Przepisywanie ocen dla osób powtarzających przedmiot odbywa się na następujących zasadach:

1. Nie ma automatycznego przepisywania ocen! Z prośbą o przepisanie oceny z ćwiczenia lub egzaminu należy zwrócić się do prowadzącego przedmiot. WAŻNE! - o przepisanie ocen z laboratorium można się zwracać tylko PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJEĆ W LABORATORIUM, aby w razie odmowy możliwe było odrobienie ćwiczeń! Po rozpoczęciu zajęć przepisanie ocen z laboratorium nie będzie możliwe.
2. Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych mogą być przepisane, jeśli w międzyczasie nie zmienił się program danego ćwiczenia, a ocena jest dostatecznie dobra. Z zasady NIE przepisuje się ocen zaliczających na minimum (5 punktów w ćwiczeniu dwuetapowym, 8 punktów w ćwiczeniu trzyetapowym).

3. Ocena z egazaminu może być przepisana, jeśli w międzyczasie nie nastąpiły poważne zmiany programu przedmiotu, a ocena wynosi co najmniej 3,5. Ocen dostatecznych z zasady nie przepisuje się.

W razie niejasności co do ocen lub ich kwestionowania należy postępować tak: najpierw zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do prowadzącego dane zajęcia, w dalszej kolejności do prowadzącego przedmiot.

Przeczytaj jeszcze kilka rad: co robić, by dobrze zaliczyć przedmiot


Wroc

Ostatnia modyfikacja: 12 września 2017 r.