PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI:  wykład 8 cz. 1


Streszczenie

Wroc


Ogólna struktura układów pamięci

Każdy układ pamięci składa się z trzech głównych bloków. Są to: matryca pamięci, dekoder adresów i blok układów zapisu/odczytu.

Pamiec

Budowa typowego (małego) układu pamięci

Matryca pamięci składa się z pewnej liczby linii słowa (poziomych na rysunku) i krzyżujących się z nimi linii bitu (pionowych na rysunku). Na każdym skrzyżowaniu linii słowa z linią bitu znajduje się komórka pamięci pamiętająca jeden bit. Komórki pamięci zbudowane są różnie w różnych rodzajach pamięci. Mogą to być pojedyncze tranzystory lub układy bardziej złożone, zawierające kilka elementów.

Dekoder adresów to układ, który dla każdej wartości adresu (tj. kombinacji bitów na wejściu adresowym) uaktywnia do zapisu lub odczytu dokładnie jedną linię słowa (na ogół przez podanie na nią stanu "1"). Wszystkie komórki pamięci położone wzdłuż tej linii będą przedmiotem operacji zapisu lub odczytu. Dla słowa adresowego o długości n bitów matryca pamięci posiada 2n linii słowa.

Układy zapisu/odczytu są różne w różnych rodzajach pamięci, ale wszędzie pełnią tę samą rolę. Przy zapisie przetwarzają otrzymane z zewnątrz słowo binarne na wewnętrzne sygnały potrzebne do dokonania zapisu w komórkach pamięci. Przy odczycie odczytane z komórek pamięci stany logiczne (jak zobaczymy, nie zawsze reprezentowane przez napięcia równe 0 i UDD) są przetwarzane na słowo binarne podawane na wyjście. Liczba linii bitu decyduje o organizacji pamięci, np. przy 8 liniach zapisywane i odczytywane są słowa ośmiobitowe.

Sterowanie (pokazane symbolicznie jako wejście jednobitowe) określa funkcję wykonywaną w danej chwili przez pamięć, np. zapis lub odczyt.

Najprostsza organizacja pamięci staje się niepraktyczna, a nawet niemożliwa do realizacji w przypadku pamięci o dużej pojemności. Ze względu na pojemności pasożytnicze linie bitu nie mogą być dowolnie długie i nie można do nich dołączać dowolnie dużej liczby komórek pamięci. W pamięciach o dużej pojemności matryca jest dzielona na mniejsze części.

Duza pamiec

Budowa układu pamięci o dużej pojemności

W pamięci pokazanej wyżej zapisywane i odczytywane są słowa czterobitowe. Matryca jest podzielona na czterobitowe kolumny, i na podstawie adresu wybierana jest nie tylko linia słowa, ale i kolumna. Jeśli kolumn jest n, to przy danej pojemności pamięci linie bitu mogą być n razy krótsze.

Również linie słowa nie mogą mieć dowolnie dużej długości. Dlatego dla bardzo dużych pamięci stosuje się podział na mniejsze bloki będące kompletnymi matrycami, które z kolei dzielą się na kolumny. Komplikuje to dekodowanie adresów, ale pozwala zachować rozsądną długość linii bitu i linii słowa.

Zależności czasowe

Pamięci charakteryzują się zależnościami czasowymi określającymi szybkość ich działania - zapisu i odczytu.

a   Zal. czasowe zapis
  b   Zal. czasowe odczyt

Pamięci: podstawowe zależności czasowe

Zarówno przy zapisie, jak i przy odczycie trzeba najpierw podać adres na wejście adresowe, a w przypadku zapisu także dane, które mają być zapisane. Potem na wejście sterujące podawany jest sygnał startu zapisu lub odczytu. Przy zapisie upływa pewien czas, zanim dane zostaną zapisane (na rysunku czas zapisu). Przy odczycie upływa pewien czas, zanim odczytane dane pojawią się na wyjściu (czas odczytu). Cykl zapisu to najkrótszy odcinek czasu, po którym można ponownie dokonać zapisu. Cykl odczytu to najkrótszy odcinek czasu, po którym można ponownie dokonać odczytu. Cechą charakterystyczną pamięci klasyfikowanych jako RAM są krótkie i zbliżone do siebie czasy zapisu i odczytu. W przypadku reprogramowalnych pamięci ROM regułą jest, że czas odczytu może być krótki (porównywalny do czasu odczytu z pamięci RAM), natomiast czas zapisu jest zacznie dłuższy, nawet o kilka rzędów wielkości.

Proste schematy zależności czasowych pokazane wyżej służą jedynie do ilustracji zasadniczych pojęć - czasu zapisu, czasu odczytu, cyklu zapisu, cyklu odczytu. Rzeczywiste sekwencje sygnałów przy zapisie i odczycie mogą być inne. Przykładowo, istnieją konstrukcje pamięci statycznych RAM (a także pamięci ROM), w których proces zapisu i odczytu inicjowany jest przez zmianę wartości adresu. Nie jest potrzebny odrębny sygnał startu. Z kolei w pamięciach dynamicznych może być stosowany bardziej złożony zbiór sygnałów sterujących, zależny od wewnętrznej organizacji. Może być na przykład stosowany sposób adresowania, w którym na wejście adresowe podawana jest najpierw część adresu określająca linię słowa, a potem część określająca wybór kolumny. W takim przypadku potrzebne są sygnały synchronizujące, które inicjują najpierw wybór wiersza (linii słowa), potem kolumny, a na koniec uruchamiają proces odczytu.

Jeszcze bardziej złożone sposoby sterowania działaniem pamięci występują przy najszybszych dynamicznych pamięciach RAM, zwanych synchronicznymi. Pamięci takie stosuje się na płytach głównych współczesnych komputerów. Działanie tych pamięci jest synchronizowane zegarem. Przy zapisie dane muszą być dostępne na wejściu danych w tym samym cyklu zegara, w którym następuje zapis, natomiast przy odczycie dane są podawane na wyjście z opóźnieniem kilku cykli zegara w stosunku do cyklu, w którym podany został sygnał odczytu. Ta liczba cykli (w oznaczeniu pamięci określana symbolem CL, ang. cycle latency) wynosi od 2 - 3 przy częstotliwościach zegara rzędu 100 MHz aż do 7 - 9 przy częstotliwościach rzędu 1 GHz. Organizacja wewnętrzna pamięci umożliwia odczyt potokowy: podczas oczekiwania na transfer pierwszej porcji odczytanych danych można przesyłać do pamięci kolejne sygnały odczytu, dzięki temu na odczyt następnych porcji danych nie będzie już trzeba czekać równie długo. Ponadto wszystkie współcześnie produkowane pamięci dynamiczne umożliwiają dwa transfery danych na jeden takt zegara, reagując zarówno na rosnące, jak i opadające zbocze sygnału zegarowego. Takie pamięci oznaczane są symbolem DDR (ang. Double Data Rate).

Oto przykład zależności czasowych dla bardzo szybkiej pamięci dynamicznej oznaczanej jako DDR3 1600 CL7 (częstotliwość zegara 800 MHz): przy kolejnym odczycie 8 słów pierwsze pojawia się po 8,75 ns, ostatnie już po 13,125 ns. Mimo tych udoskonaleń czas odczytu z pamięci jest jednym czynników poważnie ograniczających wydajność obliczeniową komputerów. Dlatego powszechnie stosowane są podręczne pamięci (ang. cache) o mniejszych pojemnościach, ale znacznie szybsze, które służą do przechowywania danych często i wielokrotnie wykorzystywanych przez procesor. Te pamięci są realizowane jako statyczne pamięci RAM. 

Szczegółowe omiawianie wielu istniejących sposobów organizacji pamięci i sterowania ich pracą wykracza poza zakres naszego wykładu. Producenci pamięci podają wszystkie potrzebne informacje w katalogowej dokumentacji technicznej.Wroc
Dalej


sem. 14Z